Polityka Prywatności

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą przetwarzane Twoje dane osobowe, jest Ewa Rajca prowadzący nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem: ul. Bursztynowa 13 A, 66-415 Kłodawa. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: merlove@int.pl. 

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

W zależności od sprawy, z jaką się z nami kontaktujesz, Administrator danych może przetwarzać Twoje dane osobowe: 

 • w celu zawarcia, a następnie wykonania umowy zawartej z Tobą – w tym do: 
 • umożliwienia świadczenia usługi, w tym drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego www.merlove.pl,, 
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych, ofertach, 
 • kontaktowania się z Tobą w związku z wykonywaniem zawartej umowy, 
 • w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych w sprawach wynikających z: prawa podatkowego i rachunkowego, innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa, obowiązku z tytułu rękojmi za wady (przez czas trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi), obowiązku z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy (przez okres przedawnienia roszczeń), ustalenia, obrony dochodzenia roszczeń (przez okres przedawnienia), wsparcia obsługi klienta (przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy). 

Administrator danych przetwarza też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest, m.in.: 

 • przekazywania informacji o zmianach regulaminów, cen, danych, 
 • obsługa Twoich zgłoszeń i korespondencji, w szczególności przez formularze kontaktowe dostępne na naszej stronie, 
 • przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa). 

Na podstawie i tylko o ile udzielisz na to zgody, Administrator danych przetwarza Twoje dane osobowe w celach: 

 • zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www, 
 • przekazywania informacji o proponowanych zmianach regulaminów, cen, danych Administratora danych, ofertach, 
 • marketingu bezpośredniego usług własnych, w tym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

III. PLIKI COOKIES

Osoby odwiedzające stronę www.merlove-sliniaki.pl nie mają obowiązku podawania swoich danych osobowych, aby móc przejrzeć stronę internetową. Za jej pośrednictwem mogą być jednak gromadzone informacje związane z logowaniem, tj. adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której użytkownik został przekierowany. Dla potrzeb zarządzania stroną i usprawnienia nawigacji możemy używać plików cookies (niewielkich plików tekstowych wysyłanych przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty np. komputer, smartfon itp.). 

Możesz nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies poprzez wybranie odpowiednich ustawień przeglądarki. Należy jednak pamiętać, że może to utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony.    

IV. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych, w zależności od wybranej przez Ciebie usługi, produktu lub formularza, wymaga podania przez Ciebie imienia i nazwiska, nazwy, NIP, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu korespondencji, adresu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli jest to wystarczające do zawarcia i wykonania umowy lub załatwienia Twojej sprawy.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i/lub udzielić dostępu do naszych usług.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.:

 • ze względów rachunkowych lub podatkowych,

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie podasz tych danych lub w jakikolwiek sposób uniemożliwisz nam ich przetwarzanie może to skutkować zaprzestaniem świadczenia usług i/lub rozwiązaniem umowy, względnie niezałatwieniem sprawy, z którą się do nas zwracasz.

V. TWOJE UPRAWNIENIA W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH

Masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Masz również prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wycofać zgodę na ich przetwarzanie.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora danych, cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych, zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia ich przetwarzania przez okres pozwalający nam zweryfikować prawidłowość Twoich danych, Twoje dane będą przetwarzanie niezgodnie z prawem, ale sprzeciwisz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń, gdy wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia Twoich danych: gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób zautomatyzowany, a także gdy przeniesienie danych jest technicznie możliwe.
 • w odniesieniu do sprzeciwu w związku z przetwarzaniem Twoich danych: gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.
 • w odniesieniu do cofnięcia zgody: jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody, możesz w każdym czasie ją wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

VI. SKARGA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administratora danych może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym Administratora danych w prowadzeniu jego nierejestrowanej działalności i w świadczeniu usług (dostawcy i podwykonawcy), np.: doradcy, zewnętrzne kancelarie prawne, podmioty zapewniające wsparcie techniczne, banki, operatorzy pocztowi, podmioty odpowiedzialne za obsługę poczty elektronicznej i utrzymania strony internetowej.

Administrator danych może też przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

VIII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratora danych przechowuje Twoje dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. wykonania wszelkich praw i obowiązków oraz dochodzenia roszczeń z łączących Administratora danych z Tobą stosunków prawnych.

Dodatkowo, dane mogą być przechowywane przez Administratora danych dla celów załatwiania skarg i wniosków, prowadzenia korespondencji, zapobiegania nadużyciom i oszustwom oraz innym czynom zabronionym, a także dla celów statystycznych czy archiwizacyjnych.

Jednocześnie, w celu rozliczalności Administratora danych będzie przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązana jest do zachowania danych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów (np. dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne).

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie przekazuje Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Shopping Cart