Regulamin sklepu

§ 1.
Definicje

Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą lub zamierzająca dokonać czynności prawnej za pośrednictwem Sklepu niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo nieposiadającą dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
Sprzedawca – Ewa Rajca prowadząca nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem: ul. Bursztynowa 13 A, 66-415 Kłodawa. 
Klient – każdy podmiot będący stroną Umowy zawartej ze Sprzedawcą 
Strony – Konsument i Sprzedawca. 
Sklep – sklep internetowy Merlove, dostępny pod adresem internetowym www.merlove.pl prowadzony jest przez Ewę Rajcę prowadzącą nierejestrowaną działalność gospodarczą pod adresem: ul. Bursztynowa 13 A, 66-415 Kłodawa. 
Usługa świadczona drogą elektroniczną – usługa dostępna na stronie www.merlove.int.pl, która jest świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
Regulamin – wzorzec umowy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, powszechnie stosowany przez Sprzedawcę przy zawieraniu Umów Sprzedaży z Konsumentami. Za Regulamin uznaje się Regulamin Ogólny Sklepu Internetowego Merlove, Cennik i inne dokumenty regulujące treść Umów Sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, których treść jest jednostronnie ustalana przez Sprzedawcę. Regulaminy są publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy w formacie umożliwiającym ich pobranie i zapisanie przez zainteresowane osoby. 
Wersja Regulaminu– Regulamin o treści obowiązującej w oznaczonym czasie; ze względu na okoliczność, że Regulaminy mogą podlegać zmianom, ich obowiązywanie w określonej treści może być ograniczone w czasie i zastępowane przez kolejne Regulaminy o przynajmniej częściowo zmienionej treści. 
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą na odległość. 
Konto – technologicznie zorganizowany punkt dostępu do Produktu, przypisany do imiennie oznaczonego Klienta, w którym gromadzone są w szczególności dane Klienta, jego Zamówienia, rabaty oraz historia prowadzonej z nim korespondencji marketingowej. Utworzone w procesie Rejestracji Konto oraz Login Klienta mogą być przypisane tylko do jednego Klienta.  
Login – adres e-mail Klienta, konieczny do uzyskania dostępu do konta, podawany przez Klienta podczas Rejestracji. 
Hasło – ciąg znaków wybranych przez Klienta podczas Rejestracji. 
Rejestracja – jednostronna czynność dokonywana przez Klienta z wykorzystaniem Formularza w celu utworzenia Konta i korzystania z usług określonych w Sklepie jako wymagające Rejestracji. Utworzone w procesie Rejestracji Konto i Login mogą być przypisane tylko do jednego Klienta. 
Formularz– oświadczenie woli Klienta stanowiące przyjęcie oferty Sprzedawcy co do zawarcia Umowy adhezyjnej, złożone w Formie dokumentowej według wzoru przedłożonego Klientowi przez Sprzedawcę. Formularz może zawierać w sobie więcej niż jedną dostępną do wyboru opcję sposobu świadczenia przez Strony wobec siebie wzajemnych zobowiązań. Przesłanie Formularza do Sprzedawcy oznacza zaakceptowanie Regulaminu wskazanego w Formularzu. 
Forma dokumentowa– forma czynności prawnych przewidziana dla zawierania, zmiany i rozwiązywania Umów; do zachowania Formy dokumentowej wystarczy złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią oświadczenia i określenie jego nadawcy, np. poprzez wypełnienie przez Użytkownika Formularza w formie elektronicznej, wysłanie wiadomości ze zweryfikowanego adresu e-mail. 
Cennik– rodzaj Regulaminu, określający wysokość cen Produktów, a także możliwe opcje zapłaty, częstotliwość płatności, z góry określone obniżki cen, promocje, warianty płatności w razie zawarcia Umów co do więcej niż jednego Produktu Sprzedawcy. 
Produkt – świadczenie Sprzedawcy na rzecz Klienta, które może stanowić rzecz ruchomą lub usługę będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 
Umowa Sprzedaży – dwustronny stosunek zobowiązaniowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zawierany za pośrednictwem Sklepu.  

Newsletter – nieodpłatna usługa polegająca na przesyłaniu przez Sprzedawcę wiadomości elektronicznych na pocztę e-mailową przypisaną do Konta Klienta zawierających informacje o nowych Produktach, promocjach, ofertach, akcjach oraz informację handlową. 

§ 2.
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady:
  • świadczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klientów usług drogą elektroniczną, w szczególności polegających na założeniu i utrzymywaniu Konta Klienta, umożliwieniu Klientom korzystania z interaktywnego Formularza oraz usługi Newslettera;
  • zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie.
 2. Klientem Sklepu może być wyłącznie:
  • pełnoletnia osoba fizyczna lub
  • osoba prawna, lub
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do Internetu, aktywnej poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych: Mozilla FireFox 30.x lub nowsza, Google Chrome 35.x lub nowsza, Microsoft Internet Explorer 10.0 lub nowsza. Korzystanie z niektórych aplikacji Sklepu może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script lub innych określonych przez Sprzedawcę odnośnie do tych aplikacji oraz akceptacji plików cookies.
 5. Koszty wynikające z korzystania z sieci Internet przez Klienta uzależnione są od cennika operatora telekomunikacyjnego lub dostawcy usługi dostępu do Internetu, z którego korzysta Klient. Koszty te i wszelkie inne koszty związane z zapewnieniem warunków technicznych określonych w ust. 3 powyżej obciążają Klienta.
 6. Klient może szybko i efektownie kontaktować się ze Sprzedawcą we wszelkich kwestiach stanowiących przedmiot Regulaminu poprzez:
  • pocztę e-mail: merlove@int.pl
  • telefonicznie pod numerem telefonu Sprzedawcy: 793703921 ( w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00) oraz pisemnie listem na adres wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. Wszelka korespondencja elektroniczna wysyłana przez Sprzedawcę podlega ochronie antywirusowej i kierowana jest wyłącznie do określonego Klienta.

§ 3.
Usługi elektroniczne w Sklepie

 1. W Sklepie dostępne są dla Klientów następujące usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę:
  • usługa Konta obejmująca jego założenie i utrzymywanie w ramach Sklepu;
  • usługa Formularza;
  • usługa Newslettera.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta, jak również skuteczne złożenie zamówienia za pośrednictwem usługi Formularza wymagają, oprócz spełnienia innych warunków przewidzianych dla każdej z tych usług, dodatkowo potwierdzenia przez Klienta, że zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką prywatności Sprzedawcy.
 3. Korzystanie z którejkolwiek z wyżej wymienionych usług elektronicznych nie może być w żaden sposób wykorzystywane do dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 4. W celu pełnego korzystania ze wszystkich funkcji Sklepu Klient może założyć indywidualne Konto, w którym gromadzone będą dane udostępnione przez Klienta oraz informacje o Zamówieniach dokonanych przez niego za pośrednictwem Sklepu (w tym zwrotach lub reklamacjach), otrzymanych rabatach, ulubionych produktach.
 5. Do założenia Konta konieczne jest wypełnienie przez Klienta Formularza, wymagającego podania Loginu (adresu poczty elektronicznej e-mail) Klienta i wyboru Hasła, a następnie zatwierdzenie go poprzez wybór opcji „Zarejestruj się” (lub innej o równoważnej treści). Podczas rejestracji Klient może podać również dodatkowe dane, których będzie używał w celu dokonywania Zamówień. Najpóźniej w ciągu 1 dnia roboczego po wykonaniu powyższych czynności Klient otrzyma od Sprzedawcy, na wskazany adres poczty elektronicznej, wiadomość zawierającą potwierdzenie dokonania Rejestracji, zawierającą link, którego otworzenie przez Klienta spowoduje zawarcie umowy o świadczenie usługi Konta.
 6. Założenie Konta możliwe jest również podczas składania Zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu, a następnie otworzenie linku zawartego w wiadomości Sprzedawcy o dokonaniu Rejestracji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.
 7. Usługa Konta świadczona jest nieodpłatnie. Założenie Konta nie jest konieczne do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do złożenia Zamówienia. Konto jednakże ułatwia składanie Zamówień, które, po zalogowaniu się przez Klienta na swoje Konto, będą każdorazowo rejestrowane na tym Koncie wraz z danymi podanymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia.
 8. Po zalogowaniu się na swoje Konto, Klient może dokonać poprawienia bądź aktualizacji danych podanych w trakcie Rejestracji lub później, z wyjątkiem Loginu (adresu poczty elektronicznej), do którego przypisane będzie Konto.
 9. Usługa Konta świadczona jest przez czas nieoznaczony.
 10. Sprzedawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi Konta w przypadku jeżeli Klient w ciągu kolejnych 3 lat nie złożył jakiegokolwiek Zamówienia ze swojego Konta. Zaprzestanie świadczenie usługi Konta powoduje usunięcie wszystkich zgromadzonych na tym Koncie danych. Sprzedawca zobowiązany jest uprzedzić Klienta o zamiarze zaprzestania świadczenia usługi Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych wysyłając mu zawiadomienie na podany na Koncie Klienta adres poczty elektronicznej. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania takiego zawiadomienia Klient wyraźnie zażąda – na piśmie na adres wskazany w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej merlove@int.pl – kontynuowania świadczenia usługi Konta, Sprzedawca odstąpi od zamiaru likwidacji Konta i usunięcia zgromadzonych na nim danych. Jeżeli Klient nie wyrazi takiego żądania w terminie określonym w zdaniu poprzednim, umowa o świadczenie usługi Konta ulega rozwiązaniu z upływem tego terminu, co powoduje usunięcie Konta Klienta w Sklepie wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
 11. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Konta, co równoznaczne jest z żądaniem usunięcia wszelkich zgromadzonych na nim danych. Klient może zrezygnować z usługi Konta klikając opcję „Usuń konto” (lub inną równoważną) dostępną po zalogowaniu się na Konto lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: merlove@int.pl Zgłoszenie takiego żądania przez Klienta lub wybór opcji „Usuń konto” spowoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta i usunięcie Konta wraz ze skasowaniem wszystkich danych na nim zapisanych.
 12. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień na Produkt prezentowany w Sklepie oraz usługi dodatkowe poprzez wypełnienie interaktywnego Formularza.
 13. Wypełnienie Formularza polega na wyborze zamawianych Produktów poprzez dodanie ich do „koszyka”, a następnie podaniu określonych danych i dokonaniu wyboru sposobu dostawy i płatności, zgodnie z kolejnymi instrukcjami wyświetlanymi w Formularzu, oraz zatwierdzeniu Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej potwierdzającej zamówienie z obowiązkiem zapłaty).
 14. Oprócz rodzaju i liczby zamawianych Produktów oraz danych o wybranym sposobie dostawy i płatności, konieczne jest również wskazanie w Formularzu następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres dostawy, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Możliwe jest również podanie dodatkowych danych na potrzeby faktury, w tym nazwy firmy oraz NIP. Jeśli Formularz wypełniany jest przez Klienta po zalogowaniu się na jego osobiste Konto, powyższe dane uzupełniane są automatycznie na podstawie danych udostępnionych przez Klienta w trakcie Rejestracji Konta lub później, z możliwością ich modyfikacji przez Klienta aż do chwili zatwierdzenia Zamówienia poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę”.
 15. Umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Formularza dochodzi do skutku z chwilą jego udostępnienia w celu złożenia Zamówienia. Usługa Formularza ma charakter jednorazowy oraz zostaje zakończona z chwilą złożenia Zamówienia przez Klienta w sposób opisany w § 4 ust. 7 niniejszego Regulaminu lub z chwilą zaprzestania korzystania z Formularza przed złożeniem Zamówienia w powołany sposób. Usługa Formularza świadczona jest nieodpłatnie.
 16. Sprzedawca świadczy usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji o Produktach, usługach, promocjach, ofertach, akcjach i wydarzeniach Sprzedawcy. Korzystanie z usługi Newsletter wymaga podania przez Klienta adresu poczty elektronicznej, na który będzie on przesyłany. Subskrypcja usługi Newsletter następuje poprzez:

1) wpisanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej we wskazanym polu („Newsletter”) na stronie Sklepu,

2) zatwierdzenie wpisu klawiszem enter lub poprzez kliknięcie pola „Zapisz się” (lub o innej, równoważnej treści),

3) kliknięcie w link znajdujący się w przesłanej na podany adres e-mail wiadomości Sprzedawcy, oznaczające potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera oraz jednoczesne wyrażenie zgody na otrzymywanie w tej formie informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz używanie w tym celu przez Sprzedawcę telekomunikacyjnych urządzeń końcowych zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.

 1. Subskrypcja usługi Newsletter może nastąpić również poprzez zaznaczenie właściwego okienka (checkbox) podczas rejestracji Konta lub podczas składania Zamówienia, a następnie kliknięcie w link, o którym mowa w ustępie 15 powyżej. Z chwilą spełnienia powołanych warunków dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 2. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z tej usługi poprzez:

1) zgłoszenie stosownego żądania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: merlove@int.pl ;

2) w przypadku korzystania z usługi Konta – odznaczenie właściwego okienka (checkbox) i kliknięcie pola „Zapisz” (lub o innej, równoważnej treści).

§ 4.
Składanie Zamówień i Umowa sprzedaży

 1. Przedmiotem sprzedaży są Produkty prezentowane przez Sklep i oznaczone jako dostępne w chwili składania Zamówienia. Wszelkie treści prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Wyjątkowo, w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam Produkt przez kilku Klientów, może zdarzyć się, że wybrany Produkt nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania jego zamówienia.
 3. Ceny prezentowanych w Sklepie Produktów podawane są w złotych i zawierają VAT. Ceny nie obejmują kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje sprzedaży Produktów prezentowanych w Sklepie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Wszystkie Produktu prezentowane w Sklepie są nowe i wolne od wad.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania oraz wycofywania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Zmiany mogą dotyczyć również Produktów dodanych przez Klienta do koszyka – do chwili dokonania przez Klienta wyboru opcji „Zamawiam i płacę”.
 7. Wypełnienie Formularza zakończone poprzez wybór opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) oznacza złożenie Zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy sprzedaży Produktów w liczbie i za cenę oraz na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie (oferta).
 8. W ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru pola „Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) Formularz wyświetla podsumowanie Zamówienia informujące o łącznej cenie zamówionych Produktów oraz wynagrodzeniu za ewentualne usługi dodatkowe zamówione przez Klienta, wraz z podatkami, a także o opłatach za transport lub dostarczenie Produktów, uzależnionych od wybranych przez Klienta opcji płatności i dostawy, oraz ewentualnych innych kosztach.
 9. Jeżeli Klient wybrał w Formularzu opcję płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji „Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z linkiem (pole „Zapłać”) do dokonania płatności za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności. Informacja ta jest równoznaczna z oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty zawarcia umowy sprzedaży na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 10. Jeżeli Klient wybrał w Formularzu opcję płatności za pobraniem, to po dokonaniu wyboru przez Klienta opcji ,,Zamawiam i płacę” (lub innej równoznacznej) wyświetlona zostanie informacja o numerze Zamówienia Klienta wraz z informację o dokonaniu płatności przez Klienta bezpośrednio kurierowi lub w paczkomacie.
 11. Niezwłocznie po zawarciu umowy na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie e-mail potwierdzający zawarcie umowy. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia, którego podanie umożliwi mu m.in. ustalenie statusu realizacji zamówienia.

Dowodem dokonania zakupu jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną, wraz z Produktem lub w oddzielnej przesyłce. Klient upoważnia Sprzedawcę do przesyłania mu faktury drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, chyba że Klient wyraźnie powiadomi Sprzedawcę o chęci otrzymania jej w formie papierowej.

§ 5.
Płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
  1) gotówką za pobraniem,
  2) przelewem na konto Sprzedawcy:
  1. gotówką za pobraniem, 
  2. przelewem na konto Sprzedawcy:
   Ewa Rajca
   Bursztynowa 13 a, 66 – 415 Kłodawa
   PKO BP : 90 1020 1967 0000 8302 0068 3904, 
  3. elektroniczne: Hotpay. 

  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

 2. Klient dokonuje wyboru spośród wyżej wymienionych sposobów płatności poprzez zaznaczenie właściwego pola w Formularzu, z tym że wybór płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze możliwy jest wyłącznie przy dostawie na terenie Polski. Łączna cena za zamówione Produkty lub usługi wraz z opłatami za transport lub dostarczenie i ewentualnymi innymi kosztami może różnić się w zależności od wybranego przez Klienta sposobu płatności, o czym informacja będzie umieszczona w Formularzu przy odpowiednim polu wyboru sposobu płatności.
 3. Klient dokonujący zapłaty za pośrednictwem elektronicznych systemów płatności, powinien zapłacić wszystkie koszty wynikające z Zamówienia, o których mowa w § 4 ust. 8 (tj. określone w podsumowaniu Zamówienia), w terminie 24 godzin od chwili zawarcia umowy sprzedaży, określonej zgodnie z § 4 ust. 9 niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku nieuiszczenia zapłaty przez Klienta w terminie określonym w ust. 3 powyżej, Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania Klientowi dodatkowego terminu do zapłaty. Klient otrzyma w takim wypadku wiadomość e-mail o anulowaniu zamówienia, co oznacza odstąpienie od umowy przez Sprzedawcę.

§ 6.
Dostawa

 1. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w Formularzu – w ostatnim kroku umożliwiającym Klientowi dokonanie wyboru „Zamawiam i płacę” oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy ponoszone są przez Klienta.
 2. Opłata za dostawę jest wskazana na dokumencie sprzedaży jako oddzielna pozycja.
 3. Szczegółowy Cennik oraz warunki dostawy związane z wyborem sposobu dostawy, formami płatności znajdują się na stronie Sklepu w zakładce Koszty dostawy.
 4. Dostawa odbywa się pośrednictwem firm kurierskich na adres wskazany w Formularzu.
 5. Dostawy będą realizowane w terminie do 7 dni kalendarzowych.
 6. Termin dostawy biegnie:
  • w przypadku wyboru opcji płatności przy odbiorze – od chwili potwierdzenia przez Klienta złożenie Zamówienia, zgodnie z § 4 ust. 10,
  • w przypadku wyboru opcji płatności elektronicznych – od chwili autoryzacji płatności przez system Hotpay,
  • w przypadku wyboru opcji płatności kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
 7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Produktem Klient obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca wymaga od Klientów niebędących Konsumentami sporządzenia protokołu szkody w obecności przewoźnika oraz niezwłocznego poinformowania o tym Sprzedawcy. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących Konsumentami bez załączonego protokołu szkody nie będą rozpatrywane.

§ 7.
Rekojmia i Gwarancja

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Produktu (rękojmia), na zasadach określonych w art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu gwarancji, jest obowiązany dostarczyć formularz reklamacji wraz z produktem na adres sprzedawcy: Ewa Rajca ul. Bursztynowa 13 a,  66 – 415 Kłodawa 
 3. Przy składaniu reklamacji Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Klienta, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.
 4. W celu złożenia reklamacji Klient może także postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się na stronie internetowej: pobierz
  2. wysłać formularz reklamacyjny poprzez e-mail na adres: merlove@int.pl lub wraz z produktem na adres sprzedawcy
 5. Klient korzystający z usługi Konta może również złożyć reklamację w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się na swoje Konto.
 6. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości dotyczących reklamacji Sprzedawca może kontaktować się z Klientem za pośrednictwem podanego przez Klienta sposobu komunikacji.

       7. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania reklamacji. 

       8. Termin reklamacji komponentów śliniaka takich jak: napy, przyssawki, membrana wynosi 31 dni od zakupu produktu.

       9. Termin reklamacji śliniaka wynosi 3 miesiące od zakupu produktu. 

       9. 1. Termin reklamacji maty ochronnej wynosi 3 miesiące od zakupu produktu.

       10.  Gwarancja obejmuje wady powstałe podczas produkcji.

 

       11.  Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania czy niewłaściwej konserwacji produktów merlove: uszkodzenia                 mechaniczne, wad, które powstały w skutek nieprzestrzegania instrukcji prania, naturalnego zużycia materiału.

       12. W procedurze reklamacji Sprzedawca przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

       13.  Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres sprzedawcy: Ewa Rajca  ul. Bursztynowa 13 A,  66 – 415 Kłodawa. 

§ 8.
Odstąpienie od umowy

 1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia wydania Produktu (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem.
 2. Odstępując od umowy sprzedaży Produktu Konsument może posłużyć się jednym z wzorów oświadczenia znajdującym się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
  1. formularz odstąpienia od umowy dostępny na stronie internetowej: merlove.pl – pobierz
  2. wysłać formularz odstąpienia poprzez e-mail na adres: merlove@int.pl
 3. Klient korzystający z usługi Konta może również dokonać odstąpienia od umowy w odpowiedniej zakładce po zalogowaniu się na swoje Konto.
 4. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Produktu niezwłocznie, na poniżej podany adres, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy nadanie Produktu przed jego upływem za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe. W przypadku odesłania zwracanego Produktu Sprzedawca zaleca dopisanie na przesyłce informacji „ZWROT”.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ale może wstrzymać się ze zwrotem tych płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu – zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Produkt do Sprzedawcy, tj. Konsument odsyła Produkt do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.
 10. Klient nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Klientów zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 9.
Ochrona danych osobowych i prywatności

 1. Polityka ochrony danych osobowych Klientów Sklepu dostępna jest pod adresem: www.merlove.pl

§ 10.
Postanowienia końcowe

 1. W czasie związania Umową Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu w następujących przypadkach:
  • zmiany przepisów prawa,
  • zmiany sposobów płatności lub dostaw – w zakresie, w jakim zmiany te odnoszą się do realizacji postanowień Regulaminu.
  • zmian organizacyjnych Sprzedawcy
  • podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o zaprzestaniu wprowadzania na rynek Produktu.
 2. Regulaminy oraz ich kolejne Wersje będą publikowane na stronie internetowej Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca poinformuje Klienta będącego Stroną Umowy opartej o postanowienia zmienianego Regulaminu o planowanym wprowadzeniu do obowiązywania nowej Wersji Regulaminu. Po wejściu w życie, zmodyfikowane Regulaminy będą stanowiły podstawę zawarcia nowych Umów lub kontynuacji Umów dotychczas zawartych.
 4. W przypadku umów o charakterze ciągłym, np. Usługi Konta, zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli Klient został powiadomiony o zmianie Regulaminu i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 5. W przypadku umów o charakterze innym niż ciągły, zmiany Regulaminu nie naruszają w żaden sposób praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie Regulaminu, w tym zmiany Regulaminu nie mają wpływu na już złożone Zamówienia lub Zamówienia w trakcie składania.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.
 8. Regulamin dostępny jest dla Klientów w wersji elektronicznej na stronach Sklepu merlove.pl (zakładka „Regulamin”).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1.06.2021 r.
Shopping Cart